av棒全自动

av棒全自动

有时胸中大气虚损,不能吸摄卫气,卫气散漫,不能捍御外邪,则外邪之来,直可透卫而入营矣。又《寿域方》用土狗后半,焙研调服半钱,小便即通,生研亦可。

况二药皆能滋真阴,下后不解,多系阴分素虚之人,阴分充足,自能胜外感之余热也。前服逍遥、归脾等药,皆无效。

又血虚者,其肝肾必虚,故用萸肉、枸杞以补其肝肾。盖其资禀素弱,又兼读书劳心,其受外感又甚剧,故脉象若是之危险也。

故于经血过多之证,即不敢用。 然内毒既清,外证不治自愈,或用甘草、蓬砂、蜂房有三种∶有黄色大蜂其房上下恒作数层,其毒甚大不宜用。

遂去赭石,照原方又服数剂,以善其后。投以凉润之剂,因其脉虚,又加野台参佐之。

次年旧病复发,又兼腰疼,再服前方不效。投以此汤,两剂而愈。

Leave a Reply